Artikelen

Tijdschriften

Artikelen in tijdschriften en magazines

COUMANS, J. “Bois du vin …” English, French and German translations in Persian polyglot editions of The Rubáiyát of Omar Khayyám.
In: Persica Uitgave van het Genootschap Nederland-Iran. Annual of the Dutch-Iranian Society, No. XXVI, (2017-2018), pp. 103-163.
Abstract

DYNAROWICZ, Ewa. Intertekstualiteit als positioneringsstrategie. Perzische soefidichters in het werk van Kader Abdolah.
Internationale Neerlandistiek 53 (2015) 1, p. 29–49.
Fulltext versie

CRUCIFIX, Benoît. Woestijn waar ik dit paradijs aan dank. Claes vertaalt FitzGerald vertaalt Chajjaam.
Filter, 21 (2014), 2, p. 7-19.
In 2010 verscheen een Nederlandstalige versie van FitzGeralds vertaling door de Vlaamse vertaler en auteur Paul Claes (Chajjaam 2010). Als vertaler is Claes vooral bekend om zijn vertalingen van klassieke en modernistische teksten. Zijn Chajjaamvertaling heeft daarentegen weinig aandacht gekregen. Toch is Claes al lang bezig met het bewerken van de Rubáiyát op talloze manieren.
Fulltext versie

VEER, Janneke van der. Het jaar van Omar Khayyám.
Boekenpost, jrg. 17 (2009), nr. 101, p. 43-45.
2009 is niet alleen het jaar van Darwin en Calvijn, het is ook het jaar van de Perzische dichter Omar Khayyám. Dit jaar is het namelijk 150 jaar geleden dat de eerste Engelse bewerking van aan hem toegeschreven gedichten verscheen. Bovendien is het 200 jaar geleden dat Edward FitzGerald (1809-1883), die voor deze bewerking heeft gezorgd, geboren is. Alle aanleiding dus voor een gesprek met Jos Biegstraaten, voorzitter van het Omar Khayyám Genootschap.

BEELAERT, Anna Livia. De Perzische muze in de polder
Neerlandica extra Muros. Jaargang 45 (2007)
Bespreking van “De Perzische muze in de polder. De receptie van Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur. Amsterdam, Rozenberg, 2006.

SPILLEBEEN, Willy. Omar Khayyam en zijn Rubaiyat (bij wijze van inventaris).
In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2007. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 2007.
De auteur gaat de geschiedenis na van de Rubáiyát van Omar Khayyám, de versvorm, de vertalingen en de invloed op onder andere Leopold en Boutens. Daarnaast vergelijkt hij een aantal vertaalde kwatrijnen met elkaar.
Volledige tekst op DBNL

DONGELMANS, Berry. Recensie.
Metaal, tijdschrift voor Leidse neerlandici, jrg. 3 nr. 2, 2006, p.22.
Recensie van: De Perzische muze in de polder. Amsterdam, 2006.

BIEGSTRAATEN, Jos. Omar voor dierenliefhebbers.
Omariana, jrg. 6 (2006) nr. 1
Biegstraaten stelde naar aanleiding vaneen tweetal recente uitgaven een klein overzicht samen van parodieën waarin huisdieren de hoofdrol opeisen.
Artikel

Burger, G. “The wine of wisdom”.
Omariana, jrg. 5 (2005) nr. 2.
Bespreking van “The wine of wisdom. The life, poetry and philosophy of Omar Khayyam” van Mehdi Aminrazavi (Oxford, One World Publishing, 2005).
Artikel

BIEGSTRAATEN, Jos. Omar with a smile. Parodies in books on FitzGerald’s Rubáiyát of Omar Khayyám.
Persica, jrg. 20 (2004), p. 1-37.
Uitgebreide bespreking van een groot aantal parodieën die in de loop der jaren zijn verschenen op de Rubáiyát van Omar Khayyám.
Abstract

Ida Gerhardt, Horatius en Khayyám M. Goud. Oktober, 2002 *

HENDRIKSE, Kees. Omar Khayyám en de Rubaiyat in vertaling en romans.
Boekenpost, jrg. 10 (2002), nr. 61 (sept./okt.), p. 34, 35.
In de serie onder de titel BOEKBOEKEN bespreekt Kees Hendrikse bekende en minder bekende schrijvers met hun boeken over mensen die boeken lezen, schrijven, drukken of verkopen: Garfield, Canetti, Bradbury, Hanff, e.a. Dit keer de apocriefe lotgevallen van een wereldberoemde tekst.

VLIET, H.T.M. van. Von der Übersetzung zur Intertextualität. Die Dokumentation fremder und eigener Texte in einer historisch-kritischen Edition.
Editio : internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft, jrg. 15 (2001), p. 67-85.
Van Vliet onderzoekt de complexe relatie tussen origineel en vertaling, en de factoren die daarop van invloed zijn, aan de hand van de vertalingen door J.H. Leopold van Omar Khayyáms rubáiyát.
Fulltext

Khayyám in het Perzië van Khatami J.T.P. de Bruijn. April, 2000 *

BIEGSTRAATEN, Jos. Een Pers in druk. Rubáiyát van Omar Khayyám in de Lage Landen.
Boekenwereld, jrg. 13, (1997), nr. 3 (mrt.), p. 112-128.
Overzicht van de Nederlandse bemoeienissen met Omar Khayyám. Het gaat daarbij niet zozeer om de verschillene interpretaties die ook de Nederlandse receptie van Khayyám kenmerken, maar meer om de uiterlijke verschijning van het werk van de twintig vertalers die zich, soms een leven lang, met het werk van Khayyám bezighielden.
Volledige tekst op DBNL

COUMANS, Jos. Inleiding en verantwoording bij de bibliografie. – Bibliografie.
Boekenwereld, jrg. 13 (1997), nr. 3 (mrt.), p. 130-144.
Inventarisatie van vertalingen in het Nederlands en het Fries en van Nederlandstalige uitgaven uit België, alsmede van in Nederland uitgegeven edities in andere talen.
Volledige tekst op DBNL (Inleiding)
Volledige tekst op DBNL (Bibliografie)

SCHAGEN, Johan van. Een afscheid.
Boekenwereld, jrg. 13 (1997), nr. 3 (mrt.), p. 146-148.
Van Schagen blikt weemoedig terug op zijn vertaalwerk en vraagt zich af wat de westerse mens toch zo aantrekt in de rubáiyát van Omar Khayyám.
Volledige tekst op DBNL

ADEMA, Hilbrand. Beperking als uitdaging: kwatrijnen van Omar Khayyam door Karin van der Knoop.
Toonkunst nieuws, (1997), (juni).
Interview met Karin van der Knoop, hoofdvakstudente compositie aan het Conservatorium van Amsterdam, over haar compositie “Kwatrijnen van Omar Khayyam”, voor sopraansolo, drie fluiten, basklarinet en percussie, op teksten vertaald door J.H. Leopold.

SCHAGEN, Johan van. Leven en levenshouding van Omar Khayyam.
Madoc, jrg. 7 (1993), nr. 4 (dec.), p.236-244.
Bijdrage over Khayyám, over het culturele en filosofische klimaat in zijn tijd, over FitzGeralds vertaling en over de interpretatie van de rubáiyát.
Volledige tekst op DBNL

WEEKHOUT-ZIJDERVELD, Gerda. Willem de Mérode en Omar Khayyam.
Woordwerk, jrg. 5 (1987), nr. 19, p. 75-79.
Hoe kwam De Mérode ertoe zich met Omar Khayyám bezig te houden? De inhoud van zijn gedichten kwam toch niet overeen met zijn christelijke levensvisie? Gerda Weekhout probeert een antwoord op deze vragen te vinden.

BUMA, J.T. Omar Chajjam en het kwatrijn.
Arts en wereld, (1978), nr. 11, p. 45-50.
Buma zoekt naar een verklaring voor de grote en blijvende belangstelling voor poëzie, zoals die van Omar Khayyám, uit een geheel andere cultuurkring, en belicht de culturele, literaire en historische achtergronden van dit fenomeen.

VINOSOUS, Victor. Omars eeuwenoude wijsheid van de wijn.
Wijn: tijdschrift voor liefhebbers van de wijn, (1961), juni, p. 12-13.
Bespreking van de Wereld-bibliotheek uitgave van de vertaling van J. Weiland.

WEILAND, Joh. Het stille feest.
Rekenschap, (1959), nr. 4, p. 178-187.
Weiland beschrijft aan de hand van FitzGeralds vertalingen de bronnen van de rubáiyát, de discussies over de interpretatie daarvan en bespreekt de vertaling van FitzGerald zelf, voorzien van eigen vertalingen.

TIJDENS, E.F. Op zoek naar Omar’s stem.
De Nieuwe Stem, jrg. 12 (1957), nr. 2, p. 143-151.
Naar aanleiding van de vertaling van J.A. Vooren (Amsterdam, 1955) bespreekt Tijdens het interpretatie-vraagstuk inzake het mystieke karakter van de rubáiyát.
Volledige tekst op DBNL

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1943
Verslag van de lezing van dr J.H. Kramers in de vergadering van 9 Januari1 1943.

HULSKER, J. De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten.
De Gids, jrg. 99 (1935), 4e deel, p. 40-71.
Onderzoek naar de bronnen die J.H. Leopold gebruikte bij het vertalen van de gedichten die onder de titel “Oostersch” werden gepubliceerd, en naar de werkwijze die Leopold daarbij volgde.
Volledige tekst op DBNL

C. J. “OLD FITZ”
Vragen van den dag: Maandschrift voor Nederland en koloniën, (1930), p. 836–844

LEOPOLD, J.H.  Omar Khayam
De Nederlandsche Spectator, (1906), nr. 11, p. 401-405

MEYNSMA, Oege. Omar Chajjam van Nischapoer en zijne plaats in de Perzische literatuur.
De Gids, jrg. 55 (1891), p. 504-534.
Meynsma was de eerste die in Nederland aandacht besteedde aan Omar Khayyáms rubáiyát, mede naar aanleiding van de Duitse vertaling van Bodenstedt en de Engelse versie van FitzGerald. Na een inleiding over de literaire achtergronden van de Perzische poëzie, gaat Meynsma uitgebreid op beide versies in en vergelijkt ze met elkaar.
Volledige tekst op DBNL

Kranten

Artikelen in kranten

Geniet vooral van liefde en drank. Nieuwe vertalingen van klassieke Perzische kwatrijnen en een allegorisch verhaal. Michiel Leezenberg
NRC, 9 apr. 2010

Omar Khayyám in Meermanno: de vele gedaanten van de befaamde Rubáiyát. Thijs Kramer.
Den Haag Centraal, 27 mrt. 2009

Meer dan gedichtjes lezen. De invloed van Perzische dichters op de Nederlandse literatuur. Christiaan Weijts.
Mare 24, 16 mrt. 2006

Taal als delicatesse. De invloed van Omar Khayyam en andere Perzische dichters op de Nederlandse poëzie. Kees Fens.
De Volkskrant, 21 apr. 2006

De luie kater van de Perzische poëzie. Tentoonstelling over Omar Khayyam in de universiteitsbibliotheek. Wilfred Simons.
Leidsch Dagblad, 21 nov. 2001

Een duizendjarige beststeller. Dirk van Delft
NRC, 22 nov. 2001

Perzische cultfiguur van het Westen. Tentoonstelling over Omar Khayyam in de UB. Christiaan Weijts.
Mare 14, 6 dec. 2001

Khayyam. Nicolaas Matsier
Trouw, 23 mei 1998

Pluk de dag, geniet van liefde en wijn, voor je weet is het voorbij. T. van Deel
Trouw, 4 juli 1997

Schatkamers vol wijsheid en wijn. Arie van den Berg
NRC, 5 mei 1997

Levenskunst van Omar Khayyam. Willem Kuijpers
De Volkskrant, 11 apr. 1997

Omar Khayyam. Guus Luijters
Het Parool, 4 apr. 1997

Perzische kwatrijnen over leven, liefde en de dood. Bram Hulzebos
Nieuwsblad van het Noorden, 7 feb. 1995

Het leven van de derde regel. Kees Fens
De Volkskrant, 25 mrt. 1985

Kringloop van en in het kwatrijn. Kees Fens
De Volkskrant, 1 juni 1981

Manuscript Rubáiyát in Cambridge vervalsing. W. Woltz
NRC-Handelsblad, 3 nov. 1978

Postbode Ritske Huismans en de kwatrijnen van de tentenmaker
Leeuwarder Courant, 21 apr. 1973

Omar Khayyam en mijn buurman. Alfred Kossman
Het Vrije Volk, 11 juli 1972

Omar Khayyam tijdens het zwemmen. Alfred Kossman
Het Vrije Volk, 14 juli 1972

Op zoek naar Omar Khayyam. Alfred Kossman
Het Vrije Volk, 21 juli 1972

Hat Omar Khayyám bistien en sels kwatrinen skreaun?
It Hestelân, 1961 nr. 1

Edward FitzGerald: vertaler van Omar Khayyám. Geertruida M.J. Duyfhuizen
NRC-Handelsblad, 17 dec. 1960

Kunstkroniek: Nieuwe verzen
De Nieuwe Courant, 1913

Overig

Overige bronnen

BIEGSTRAATEN, J. “KHAYYAM, OMAR xiv. Impact On Literature And Society In The West,” Encyclopædia Iranica, online edition, 2008, available at http://www.iranicaonline.org/articles/khayyam-omar-impact-west