I. de Jong – 1946

De Friese vertalingen van Inne de Jong (1894-1975) verschenen oorspronkelijk in het Friese tijdschrift “De Tsjerne”, van 1946 tot 1948. De ‘Kwatrinen’ van Inne de Jong is tot nu toe de enige in een Nederlands ‘dialect’, hoewel het Fries tegenwoordig als een officiële taal is erkend.

Kwatrinen fan Omar Khayyám. Ut it Ingelsk fan Edward FitzGerald’
In: De Tsjerne, 1 (1946), p. 192; 1 (1946), p. 245; 1 (1946), p. 310; 2 (1947), p. 64; 2 (1947), p. 231; 2 (1947), p. 319-320; 3 (1948), p. 248-249; 3 (1948), p. 382-383; 4 (1949), p. 144; 4 (1949), p. 215; 5 (1950), p. 218-219.

Kwatrinen fan Omar Khayyám. Tekeningen fan Martha Wadman. Drachten, Laverman, 1955.
99 quatrains, with 33 drawings in black & white

Citaat

Wurd wekker, hwant de moarn fordriuwt de nacht,
Gjin stjerre bliuwt mear op syn hege wacht.
Loaits! hoe’t de greate jager út it east
In strik fan ljocht om de paleistoer slacht.